நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 7
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி எம் அய்சா பௌஜீல் வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சா ஆமினா அம்மாள் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு காமிலா தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ ஃபவுஜீல் ஹிதாயா தோல்வி