கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 2 திரு பா செல்வகுமார் வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 3 திருமதி அ அருள் சபிதா ரெக்ஸலின் வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 6 திருமதி பி அனுஷா பிரைட் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 22 திரு பி பால் தேவராஜ் அகியா வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 30 திருமதி வி சந்தியா வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 32 திருமதி க சிஜி வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 44 திரு ஜெ சி நவீன்குமார் வெற்றி