கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 3 திருமதி லூ ஷாலின் சுஜாதா வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 13 திருமதி த சா பெர்லின் தீபா வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 14 திருமதி அ லில்லி புஷ்பம் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 17 திரு அ அருள்ராஜ் வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 19 திரு பொ ஆசை தம்பி வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 1 திருமதி செ ஷீலா ஜெயந்தி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
7 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 11 திரு அ நசீர் வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 13 திருமதி ப சந்திர வயோலா வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 14 திரு அ அஜின் ரூத் வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 15 திரு மு அப்துல் ரஹீம் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 19 திருமதி ஜி திலகா வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 20 திரு பி லாரன்ஸ் வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 21 திருமதி எஸ் மேரி வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 22 திரு சா ஜாண்சன் வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 23 திரு ஆ ஜாண் பிரிட்டோ வெற்றி
16 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 24 திரு ப பனிகுருசு வெற்றி
17 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 2 திருமதி நே ஷீஜாராணி வெற்றி
18 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 7 திருமதி ரா லதா வெற்றி
19 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 8 திருமதி லா அனிலா வெற்றி
20 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 18 திரு நூ லத்தீப் வெற்றி
21 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 19 திரு தி பெஞ்சமின் பிராங்கிளின் வெற்றி
22 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 23 திரு சி ஸ்டீபன் வெற்றி
23 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 25 திருமதி செ ராணி வெற்றி
24 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 26 திரு ஜோ ஜெய்சிங் வெற்றி
25 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 27 திரு அ செல்வராஜ் வெற்றி
26 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 32 திருமதி எஸ் ஷீபா வெற்றி
27 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 1 திருமதி சே ஜெயசுதா வெற்றி
28 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 2 திரு ஞா அருள்சோபன் வெற்றி
29 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 3 திருமதி எச் சுலைகாபேகம் வெற்றி
30 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 14 திரு கி மணி வெற்றி
31 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 16 திருமதி கி ஜெமிலா ஆரோக்கிய ராணி வெற்றி
32 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 17 திருமதி வ அபிலா வெற்றி
33 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 18 திருமதி த சுகந்தி வெற்றி