கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 1 திரு மு பிரபின் ராஜா வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 5 திரு செ ஆட்லின் கெனில் வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 11 திருமதி ஜா க றோஸ்லெட் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 15 திரு பா ரீகன் வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 10 திருமதி வே கோமளா வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 18 திருமதி எஸ் ஷீனத் பாத்திமா வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 3 திருமதி க லீமா றோஸ் வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 5 திருமதி செ பேபி வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 6 திருமதி த கவிதா வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 17 திரு ஐ றசல்ராஜ் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 28 திரு ஜெ ஜெறோம் வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 30 திருமதி பி டெல்மா வெற்றி