முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 6 Indian Union Muslim League திருமதி பி தன்வீரா பேகம் வெற்றி