பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அன்னூர் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 1 0 0 4
ஆலந்துறை 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
ஆனைமலை 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
இடிகரை 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0
இருகூர் 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 0 0 0
எட்டிமடை 12 12 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
ஒடையகுளம் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
ஒத்தக்கால் மண்டபம் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
கண்ணம்பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2
கிணத்துக்கடவு 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
கோட்டூர் 21 21 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 1
சமத்தூர் 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0
சர்க்கார்சாமக்குளம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
சிறுமுகை 18 18 0 18 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 1
சூலூர் 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15 1 0 0 0
சூளேஸ்வரன்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
செட்டிபாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 0 0 2
தாளியூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
திருமலையம்பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
தென்கரை 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
தொண்டாமுத்தூர் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
நரசிம்மநாயக்கன் பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
பள்ளப்பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 1
பூலுவாபட்டி 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0
பெரியநாயக்கன் பாளையம் 18 18 0 18 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0
பெரியநெகம்ம் 15 15 9 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1
பேரூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0
மோப்பேரிபாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10
வீரபாண்டி 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
வெள்ளலூர் 15 15 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
வேடப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
வேட்டைக்காரபுதூர் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 1
ஜமீன் ஊத்துக்குளி 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1