பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அதிகரட்டி 18 18 1 17 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 10 1 0 0 3
உலிக்கல் 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 4
ஓவேலி 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 4 0 0 2
கீழ்குந்தா 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 3 0 0 2
கேத்தி 18 18 1 17 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 3
கோத்தகிரி 21 21 0 21 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 2
சோலூர் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 5
தேவர்சோலா 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 7 3 0 0 5
நடுவட்டம் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3
பிக்கட்டி 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8 2 0 0 2
ஜெகதளா 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0