பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அரூர் 18 18 0 18 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4
கடத்தூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3
கம்பைநல்லூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6
காரிமங்கலம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0
பாப்பாரபட்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 2
பாலக்கோடு 18 18 2 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1
பி மல்லாபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5
பென்னாகரம் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 4
ப்ப்பிரெட்டிபட்டி 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 3
மாரண்டஹள்ளி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3