தமிழ்நாடு ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பிரதான வாக்காளர் பட்டியல் – 2022
மாவட்டத்தின் பெயர்
மாநகராட்சி
வார்டு எண்
Captcha
Mountain View
தமிழ்நாடு ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பிரதான வாக்காளர் பட்டியல் – 2022
மாவட்டத்தின் பெயர்
நகராட்சி
Captcha
Mountain View
தமிழ்நாடு ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பிரதான வாக்காளர் பட்டியல் – 2022
மாவட்டத்தின் பெயர்
பேரூராட்சி
Captcha
Mountain View
தமிழ்நாடு ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பிரதான வாக்காளர் பட்டியல் – 2022
மாவட்டத்தின் பெயர்
ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர்
Captcha
Mountain View