தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

தேர்தல்கள்

2016 உள்ளாட்சித் தேர்தல் - இடஒதுக்கீடுகள்

பதவிகள்

ஆதி
திராவிடர் (பொது)

ஆதி
திராவிடர் (பெண்கள்)

 பொது (பெண்கள்)

 பொது 

பழங்குடியினர் (பொது)

பழங்குடியினர் (பெண்கள்)

 மொத்தம்

மாநகராட்சி உறுப்பினர்

50 57 412 400 0 0 919
225 287 1549 1549 0 3 3613
603 855 3450 3345 5 21 8279
75 86 245 240 5 4 655
686 847 2456 2418 30 34 6471
1602 1602 4556 4557 103 104 12524
10815 15875 36161 35352 435 686 99324
14056 19609 48829 47861 578 852 131785
 
 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer