முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு எண் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி இராஜாக்கமங்கலம் வார்டு 10 Independent திருமதி க புனிதா வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி குருந்தன்கோடு வார்டு 7 Independent திருமதி செ பேபி வெற்றி