கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> அரிமளம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
நெடுங்குடி திரு சி வெள்ளைச்சாமி வெற்றி