கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> இராஜாக்கமங்கலம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் ரத்து
பள்ளம்துறை 1 1 1 0 0