மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தேனி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க பிரிதா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு M சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி A ஈஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திரு பெ இராஜபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு.க பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி எம் வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி நா வசந்தா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி U அல்லிதேவி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ம தமயந்தி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ இளம்வழுதி வெற்றி