ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> ஈரோடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சு பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ வெள்ளைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு C திருமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி V சௌந்திரவள்ளி வெற்றி