ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> மதுக்கரை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி B உதயகுமாாி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி s தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு க மாசிலாமணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ரா பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு R ராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி பிரேமாவதி வெற்றி