ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> தொண்டாமுத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி மதுமதி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி D K காாத்திகா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S சித்ரா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு A செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு M மோகன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி P கவிதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி D மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி S ஜெயஸ்ரீ வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P கனகராஜ் வெற்றி