ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு க கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி நா வாசுகி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி அ ஹபீபுகனி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஜ இல்முன்னிசா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சீ புருசோத்தமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு க கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு சு ரெங்கா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி தி வாசுகி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ பாலையா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பிரவிணா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி கா ரேவதி வெற்றி