ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> தாந்தோணி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி.என் சிவசாமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு க ராஜா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ம புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச வசந்தி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு அ அன்பரசு வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு கவிதா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப பெரியசாமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி சா கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த அமுதா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி V சிவகாமி வெற்றி