ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> கடம்பத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் ராணி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வி.எம் சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ ஹாிதரன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ட்டி யாமினி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப்பி பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மூ நரேஷ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு கே திராவிடபக்தன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு பா யோகநாதன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு நா வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 10 தே.மு.தி.க திருமதி பா தரணி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி வி கோவிந்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஆா் சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு எஸ் பிரசாந்த் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு சி தயாளன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி யா சுபபிாியா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சுமதி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ஆா் காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி மு நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு சுஜாதா வெற்றி