ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> கள்ளிக்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S அன்னலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு S ஆதிநாராயணன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சி நாகஜோதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ம அஷ்டலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம முருகன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ காளியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி த பாதாளதேவி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ சுப்புலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சு பிரியதர்ஷ்னி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு A.B சஞ்சய்காந்தி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க கலையரசி வெற்றி