ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தேனி -> க.மயிலாடும்பாறை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சந்திரா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கூ அன்னபூரணி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப சேகரன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா நாகராணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வே உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மு மச்சக்காளை வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி து ஸ்கைலாப்புராணி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு மு தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பா பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ம ஆயுதவள்ளி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மொ முருகன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி து கவிதா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி சு சித்ரா வெற்றி