ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> வேடசந்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு வ கருப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி மு கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சந்திரா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சத்யபிாியா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச பார்த்தீபன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி காளிமுத்து வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு சாவித்திாி வெற்றி
வார்டு 8 தே.மு.தி.க திருமதி அ ஜானகி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க புஸ்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி மா முத்துமாாி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ம நாகலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி அ உமாமகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜி தேவசகாயம் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி கோ சௌடீஸ்வாி வெற்றி