ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> போகலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி வி காளீஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி கு சத்யா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பா தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு மு இராமசாமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி க முருகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு மு கதிரவன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு இரா பூமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு சு காளிதாஸ் வெற்றி