ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை -> எஸ் புதூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி செ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க விஜயா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சி ராஜாத்தி வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி ச இந்திரா காந்தி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு விஜயா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மெ சின்னம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பழ வீரம்மாள் வெற்றி