ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> குருந்தன்கோடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 பி.ஜே.பி திருமதி எஸ் அனுஷா தேவி வெற்றி
வார்டு 2 பி.ஜே.பி திரு ஸ்ரீஈ கரர்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 3 பி.ஜே.பி திருமதி அ சிவந்தி கனி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி கோ ராதிகா வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திருமதி எம் சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி எஸ் மேரி புஷ்பராணி வெற்றி
வார்டு 7 பி.ஜே.பி திருமதி ப சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திரு ந எனல்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சகாய வில்சன் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு ச ரான் அபிஷேக் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி அ சகாய சுந்தரி விஜி வெற்றி