ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> திருவட்டாறு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி T பீனா குமாாி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி A அனிதா குமாாி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S ஷீலா குமாாி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி D ஜெய சோபியா வெற்றி
வார்டு 5 இ.தே.கா திருமதி B ஜெயஸ்ரீ வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சு ராம்சிங் வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திரு தே ஜெபா வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திருமதி ஏ ஷீபா வெற்றி
வார்டு 9 சி.பி.ஐ(எம்) திரு G சகாய ஆன்றனி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு தா ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு செ ராஜீ வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி அ பிரேம சுதா வெற்றி