ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> முன்சிறை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி ந பத்மகுமாரி வெற்றி
வார்டு 2 சி.பி.ஐ(எம்) திரு த.டெ ரெஜி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பா கலா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி க இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திருமதி மு றோஸ்மேரி வெற்றி
வார்டு 6 பி.ஜே.பி திரு இ சாவார்க்கர் வெற்றி
வார்டு 7 பி.ஜே.பி திருமதி ம தாமராட்சி வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திரு கே பாபு வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திரு செ வென்சஸ்லாஸ் வெற்றி
வார்டு 10 இ.தே.கா திருமதி சி கிறிஸ்டல் பாய் வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி ரெ சாந்தினி வெற்றி
வார்டு 12 பி.ஜே.பி திருமதி அ சிவகாமினி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஈ ஆபிரகாம் தம்பி வெற்றி
வார்டு 14 பி.ஜே.பி திருமதி த சுஜா குமாரி வெற்றி
வார்டு 15 பி.ஜே.பி திருமதி தா பிரபுசலா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு அ ஆகிமோன் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு சூ டைட்டஸ் வெற்றி
வார்டு 18 இ.தே.கா திரு இ பேபிஜாண் வெற்றி
வார்டு 19 பி.ஜே.பி திருமதி கு பிரதீபா வெற்றி
வார்டு 20 பி.ஜே.பி திருமதி செ இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 21 பி.ஜே.பி திரு சு பிரேம்குமார் வெற்றி
வார்டு 22 பி.ஜே.பி திருமதி த ஜெனட் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு அ சித்திக் வெற்றி