ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி -> மேல்புறம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி ற்றி ஞான சௌந்தாி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி வி உஷா வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திரு ஆா் ரதிஷ் குமாா் வெற்றி
வார்டு 4 சி.பி.ஐ திரு அ டென்னிசன் வெற்றி
வார்டு 5 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி சி ரெமணி வெற்றி
வார்டு 6 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி தே பேபி வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி எல் ஷீபா ராணி வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திருமதி வீ மஞ்சு பிாியா வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திரு தா ஜஸ்டின் வெற்றி
வார்டு 10 பி.ஜே.பி திரு சி வடிவேல்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திரு எ.ஞா ரவிசங்கா் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி T.V. நித்யா வெற்றி
வார்டு 13 பி.ஜே.பி திரு வி மதன் வெற்றி