ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> காட்டுமன்னார்கோயில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி அணுசுதா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மெ நஸிபா பானு வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி உ சுசிலா வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு அ ரட்சகர் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு க வரதராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திரு ரா மணிமொழி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ரா காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி நி சஃதியா பர்வீன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சீதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி உ ராஜகுமாரி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ர மீனா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு அ விஜியராகவன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு க செல்வகுமார் வெற்றி