ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> கீரப்பாளையம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி த செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி வள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி க கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சுமதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க இராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி தி இளமதி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு பொ குமரவேல் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு க கீர்த்திவாசன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி தே கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ஜெ சாரதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ர இந்திரா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி காஷ்மீா் செல்வி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி செ சுதா வெற்றி