ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> பல்லடம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திரு சு மகாலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திருமதி பா ஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி தி ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி த தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு ப ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஈ பாலசுப்பிரமணியம் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ஈஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கி கோவிந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி நா வாசவி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க மங்கையர்கரசி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க செல்வி ந பார்வதி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம நந்தினி வெற்றி