ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> பொங்கலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ப சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 2 சி.பி.ஐ திரு ஈ ஜோதிபாசு வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு சா பாலுசாமி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச துளசிமணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வீ கங்கா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சு குமாா் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு செ லோகுபிரசாந்த் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பு ஸ்ரீபிாியா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு மோகனப் பாியா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி அ அபிராமி வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி சி ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 12 தே.மு.தி.க திருமதி ரா மலா்விழி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு அ பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி