ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> அனக்காவூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி து அருணா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே சாந்தி வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திரு க கிருட்டிணமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு வே பாஸ்கா் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு தே மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி ஜி சித்ரா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ.ப. சிவா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி எஸ் மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 10 தே.மு.தி.க திருமதி ச லாவன்யா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே.ஏ. பாலாஜி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி ஆா் வசந்தி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி ஆா் திலகவதி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் மலா்கொடி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி சீ ஆனந்தி வெற்றி