ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> அரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி அ சென்னம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு சு ரகுநாத் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி S சரிதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி D பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R புஷ்பலதா வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு G முருகன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மே செவ்வந்தி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 10 தே.மு.தி.க திரு த சேட்டு வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S மோகனப்பிாியா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ஜி.ஆா் முருகன் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி V சாந்தாமணி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு G அருண் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு G பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S மலர்விழி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி P பொன்மலா் வெற்றி
வார்டு 18 தே.மு.தி.க திருமதி V சித்ரா வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு V செல்வம் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி P பச்சையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு தீ ராஜாமணி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி ஜி பூங்கொடி வெற்றி