முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 4
2 Independent 0 23
3 Social Democratic Party of India 0 2