முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Independent 0 26
2 Pattali Makkal Katchi 1 15