கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருப்பானந்தாள்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அணைக்கரை 9 9 0
அத்திப்பாக்கம் 9 9 0
ஆரலூர் 9 9 0
இருமூலை 6 6 0
உக்கரை 9 9 0
கஞ்சனூர் 6 6 0
கட்டாநகரம் 6 6 0
கதிராமங்கலம் 12 12 0
கருப்பூர் 6 6 0
கன்னாரக்குடி 6 6 0
காவனூர் 6 6 0
கீழசூரியமூலை 6 6 0
கீழ்மாந்தூர் 9 9 0
குலசேகரநல்லூர் 9 9 0
குறிச்சி 9 9 0
கூத்தனூர் 6 6 0
கொண்டசமுத்திரம் 6 6 0
கோட்டூர் 6 6 0
கோயில்ராமபுரம் 6 6 0
சரபோஜிராஜபுரம் 6 6 0
சிக்கல்நாயக்கன்பேட்டை 6 6 0
சிதம்பரநாதபுரம் 9 9 0
செருகுடி 9 9 0
திட்டச்சேரி 6 6 0
திருகோடிக்காவல் 6 6 0
திருமங்கைச்சேரி 9 9 0
திருமாந்துறை 6 6 0
திருலோகி 9 9 0
திருவள்ளியங்குடி 9 9 0
துகிலி 9 9 0
நரிக்குடி 6 6 0
நெய்குப்பை 9 9 0
நெய்வாசல் 6 6 0
பந்தநல்லுர் 9 9 0
மணலூர் 9 9 0
மணிக்குடி 6 6 0
மரத்துறை 6 6 0
மஹாராஜபுரம் 6 6 0
முள்ளங்குடி 9 9 0
முள்ளுக்குடி 9 9 0
மேலக்காட்டுர் 6 6 0
மேலசூரியமூலை 6 6 0
வீராக்கன் 9 9 0
வேலூர் 6 6 0