கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> அந்தநல்லூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அந்தநல்லூர் 9 9 0
அல்லூர் 9 9 0
உத்தமர்சீலி 9 9 0
எட்டரை 9 9 0
கம்பரசம்பேட்டை 9 9 0
கிளிக்கூடு 6 6 0
குழுமணி 9 9 0
கொடியாலம் 9 9 0
கோப்பு 9 9 0
திருச்செந்துறை 9 9 0
திருப்பராய்த்துறை 9 9 0
பழூர் 6 6 0
பனையபுரம் 6 6 0
புலியூர் 9 9 0
பெட்டவாய்த்தலை 12 12 0
பெரியகருப்பூர் 6 6 0
பெருகமணி 9 9 0
பேரூர் 6 6 0
போசம்பட்டி 9 9 0
போதாவூர் 9 9 0
மருதாண்டாக்குறிச்சி 9 9 0
மல்லியம்பத்து 9 9 0
முத்தரசநல்லூர் 9 9 0
முள்ளிக்கரும்பூர் 6 6 0
மேக்குடி 9 9 0