கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> முசிறி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அபினிமங்கலம் 9 9 0
அய்யம்பாளையம் 9 9 0
ஆமூர் 9 9 0
ஏவூர் 9 9 0
கரட்டாம்பட்டி 9 9 0
காட்டுக்குளம் 6 6 0
காமாட்சிப்பட்டி 6 6 0
குணசீலம் 9 9 0
கொடுந்துறை 9 9 0
கோட்டாத்தூர் 9 9 0
கோமங்கலம் 9 9 0
சாத்தனூர் 6 6 0
சித்தாம்பூர் 9 9 0
சுக்காம்பட்டி 9 9 0
செவந்தலிங்கபுரம் 9 9 0
டி.புதுப்பட்டி 9 9 0
த.புத்தூர் 9 9 0
திண்ணக்கோனம் 9 9 0
திண்ணனூர் 6 6 0
திருத்தலையூர் 9 9 0
திருத்தியமலை 9 9 0
நெய்வேலி 9 9 0
புத்தானம்பட்டி 6 6 0
புலிவலம் 9 9 0
பெரமங்கலம் 9 9 0
பேரூர் 9 9 0
மண்பறை 9 9 0
மூவானூர் 6 6 0
வெளியனூர் 9 9 0
வெள்ளக்கல்பட்டி 6 6 0
வெள்ளூர் 9 9 0
வேங்கைமண்டலம் 9 9 0
ஜெயங்கொண்டான் 6 6 0