கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> தாத்தையங்கார்பேட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அஞ்சலம் 9 9 0
ஆராய்ச்சி 9 9 0
ஊரக்கரை 9 9 0
ஊருடையாபட்டி 6 6 0
எம்.புதுப்பட்டி 12 12 0
கரிகாலி 9 9 0
காருகுடி 9 9 0
கோணப்பம்பட்டி 6 6 0
சிட்டிலரை 9 9 0
சூரம்பட்டி 6 6 0
சேருகுடி 9 9 0
தும்பலம் 9 9 0
துலையாநத்தம் 9 9 0
தேவானூர் 9 9 0
பிள்ளாபாளையம் 9 9 0
பூலாஞ்சேரி 9 9 0
​பைத்தம்பாறை 9 9 0
மகாதேவி 9 9 0
மங்களம் 9 9 0
மாவிலிப்பட்டி 6 6 0
முத்தம்பட்டி 6 6 0
வளையெடுப்பு 6 6 0
வாளசிராமணி 9 9 0
வாளவந்தி 9 9 0
ஜம்புமடை 9 9 0