கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துறையூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அம்மாபட்டி 6 6 0
ஆதனூர் 6 6 0
கண்ணனூர் 12 12 0
க.பாளையம் 9 9 0
கலிங்கமுடையான்பட்டி 9 9 0
கீரம்பூர் 12 12 0
குன்னுப்பட்டி 9 9 0
கொட்டையூர் 9 9 0
கொல்லபட்டி 6 6 0
கோம்பை 6 6 0
கோவிந்தபுரம் 9 9 0
சிக்கத்தம்பூர் 12 12 0
சிங்களாந்தபுரம் 9 9 0
செல்லிபாளையம் 6 6 0
சேனப்பநல்லூர் 6 6 0
சொக்கநாதபுரம் 6 6 0
சொரத்தூர் 9 9 0
து.ரெங்கநாதபுரம் 9 9 0
நடுவலூர் 6 6 0
நரசிங்கபுரம் 9 9 0
நாகலாபுரம் 9 9 0
பகளவாடி 9 9 0
பெருமாள்பாளையம் 9 9 0
பொன்னுசங்கம்பட்டி 9 9 0
மதுராபுரி 9 9 0
மருவத்தூர் 9 9 0
முத்தையம்பாளையம் 6 6 0
முருகூர் 9 9 0
வண்ணாடு 9 9 0
வரதராஜபுரம் 9 9 0
வி.அ.சமுத்திரம் 6 6 0
வீரமச்சான்பட்டி 9 9 0
வெங்கடேசபுரம் 9 9 0
வேங்கடத்தானூர் 6 6 0