கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மணச்சநல்லூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
94.கரியமாணிக்கம் 9 9 0
அய்யம்பாளையம் 12 12 0
அழகியமணவாளம் 9 9 0
ஆய்குடி 9 9 0
இருங்களுர் 12 12 0
இனாம்கல்பாளையம் 9 9 0
இனாம்சமயபுரம் 9 9 0
எண்.2 கரியமாணிக்கம் 15 15 0
எதுமலை 9 9 0
ஓமாந்தூர் 6 6 0
கிளியநல்லூர் 9 9 0
கூத்தூர் 9 9 0
கொணலை 9 9 0
கோவத்தகுடி 9 9 0
சனமங்கலம் 9 9 0
சிறுகனூர் 9 9 0
சிறுகுடி 6 6 0
சிறுப்பத்தூர் 9 9 0
சீதேவிமங்கலம் 6 6 0
தத்தமங்கலம் 9 9 0
தளுதாளப்பட்டி 6 6 0
திருப்பட்டூர் 9 9 0
திருப்பைஞ்சீலி 12 12 0
திருவாசி 6 6 0
திருவெள்ளரை 9 9 0
தீராம்பாளையம் 9 9 0
பாலையூர் 6 6 0
பிச்சாண்டார்கோவில் 15 15 0
பூனாம்பாளையம் 9 9 0
பெரகம்பி 9 9 0
மாதவபெருமாள்கோவில் 9 9 0
மேல்பத்து 9 9 0
வலையூர் 9 9 0
வாழையூர் 6 6 0
வெங்கங்குடி 6 6 0