கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> ரெட்டியார்சத்திரம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அம்மாபட்டி 6 6 0
அழகுப்பட்டி 9 9 0
அனுமந்தராயன்கோட்டை 9 9 0
ஆடலூர் 6 6 0
கசவனம்பட்டி 9 9 0
கரிசல்பட்டி 9 9 0
காமாட்சிபுரம் 9 9 0
குட்டத்துப்பட்டி 12 12 0
குருநாதநாயக்கனூர் 6 6 0
கே.புதுக்கோட்டை 9 9 0
கொத்தப்புள்ளி 9 9 0
கோனூர் 9 9 0
சில்வார்பட்டி 12 12 0
டி.பண்ணைப்பட்டி 9 9 0
டி.புதுப்பட்டி 9 9 0
தருமத்துப்பட்டி 12 12 0
நீலமலைக்கோட்டை 9 9 0
பலக்கனூத்து 9 9 0
பன்றிமலை 9 9 0
புதுச்சத்திரம் 9 9 0
பொன்னிமாந்துரை 9 9 0
மாங்கரை 9 9 0
முருநெல்லிக்கோட்டை 9 9 0
ஜி.நடுப்பட்டி 6 6 0