கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> சாணார்பட்டி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அஞ்சுகுழிப்பட்டி 12 12 0
ஆவிளிபட்டி 9 9 0
இராகலாபுரம் 9 9 0
இராஜக்காபட்டி 9 9 0
எமக்கலாபுரம் 9 9 0
கணவாய்ப்பட்டி 9 9 0
கம்பிளியம்பட்டி 12 12 0
கூவனூத்து 9 9 0
கோம்பைப்பட்டி 9 9 0
சாணார்பட்டி 9 9 0
சிலுவத்தூர் 9 9 0
செங்குறிச்சி 12 12 0
டி.பஞ்சம்பட்டி 9 9 0
தவசிமடை 9 9 0
திம்மணநல்லூர் 12 12 0
மடூர் 9 9 0
மருனூத்து 9 9 0
வத்தலத்தோப்பம்பட்டி 9 9 0
வஜ்ரசேர்வைக்காரன்கோட்டை 9 9 0
வீரசின்னம்பட்டி 6 6 0
வேம்பார்பட்டி 15 15 0