கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> புதூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அயன்கரிசல்குளம் 6 6 0
அயன்ராசாபட்டி 6 6 0
அயன்வடமலாபுரம் 6 6 0
இராமச்சந்திராபுரம் 6 6 0
இனாம் அருணாச்சலபுரம் 6 6 0
என்.ஜெகவீரபுரம் 6 6 0
கந்தசாமிபுரம் 6 6 0
கருப்பூர் 6 6 0
கவுண்டன்பட்டி 9 9 0
காடல்குடி 6 6 0
கீழ அருணாசலபுரம் 6 6 0
கீழக்கரந்தை 6 6 0
கீழ்நாட்டு குறிச்சி 6 6 0
கே.துரைசாமிபுரம் 6 6 0
சங்கரலிங்கபுரம் 9 9 0
சிவலார்பட்டி 9 9 0
சின்னவநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
செங்கோட்டை 6 6 0
சென்னமரெட்டியபட்டி 6 6 0
சென்னம்பட்டி 6 6 0
தாப்பாத்தி 6 6 0
நாகலாபுரம் 9 9 0
பட்டிதேவன்பட்டி 6 6 0
பூதலாபுரம் 6 6 0
மணியக்காரன்பட்டி 6 6 0
மாசார்பட்டி 6 6 0
மாதலபுரம் 9 9 0
மாவிலோடை 6 6 0
மாவில்பட்டி 6 6 0
மிட்டாவடமலாபுரம் 6 6 0
முத்துசாமிபுரம் 6 6 0
முத்துலாபுரம் 9 9 0
முத்தையாபுரம் 6 6 0
மெட்டில்பட்டி 6 6 0
மேல அருணாச்சலபுரம் 6 6 0
மேலகல்லூரணி 6 6 0
மேலக்கரந்தை 6 6 0
மேலநம்பிபுரம் 6 6 0
லட்சுமிபுரம் 6 6 0
வாதலக்கரை 6 6 0
வீரபட்டி 6 6 0
வெம்பூர் 9 9 0
வேடபட்டி 6 6 0
வொளவால் தொத்தி 9 9 0