கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> கருங்குளம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
ஆராம்பண்ணை 9 9 0
ஆலந்தா 9 9 0
ஆழ்வார்கற்குளம் 6 6 0
ஆழிகுடி 6 6 0
இராமானுஜம்புதூர் 6 6 0
எல்லைநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
கருங்குளம் 9 9 0
கலியாவூர் 9 9 0
கால்வாய் 9 9 0
கீழ புத்தனேரி 6 6 0
கீழ வல்லநாடு 6 6 0
கொங்கராயக்குறிச்சி 9 9 0
சிங்கத்தாக்குறிச்சி 9 9 0
செக்காரகுடி 12 12 0
செய்துங்கநல்லூர் 12 12 0
சேரகுளம் 9 9 0
தாதன்குளம் 6 6 0
தெற்கு காரசேரி 6 6 0
நாணல்காடு 6 6 0
பூவாணி 9 9 0
மணக்கரை 9 9 0
முத்தாலங்குறிச்சி 6 6 0
முறப்பநாடு கோவில்பத்து 6 6 0
முறப்பநாடு புதுக்கிராமம் 6 6 0
வசவப்பபுரம் 9 9 0
வடக்கு காரசேரி 6 6 0
வட வல்லநாடு 9 9 0
வல்லகுளம் 9 9 0
வல்லநாடு 12 12 0
விட்டிலாபுரம் 9 9 0
விட்டிலாபுரம் கோவில்பத்து 6 6 0