கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> அகரமாங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு A வில்லியம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி V வனத்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி S அஞ்சம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு கு சத்தியசீலன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி R கயல்விழி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி N புவேனஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 7 திரு S சோமசுந்தரம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி இ சுமதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு N மணிகண்டன் வெற்றி