கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> மேலசெம்மங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சி ஜோதிவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி மு நிஷாந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி வி இராஜகுமாாி வெற்றி
வார்டு 4 திரு க தென்னரசு போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு அ கென்னடி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி மு செல்வராணி போட்டி இன்றி தேர்வு