கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> ஆச்சாம்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு த சத்தியமுர்த்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா கனகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச பானுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு த சத்தியமுர்த்தி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச ராணி வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ ராஜேந்திரன் வெற்றி